Algemene Voorwaarden Virtual Impact

Artikel 1 – Definities
1. Virtual Impact, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 69870853, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium
en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens
opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,
dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld of het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer.
Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zullen tevens worden vermeld. Gemaakte (on)kosten, zoals kosten voor online programma’s
en visitekaartjes, komen voor rekening van opdrachtgever en zullen apart worden gefactureerd.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer berekend.
Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4. Meerwerk wordt gefactureerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Er zal nooit meerwerk wordt uitgevoerd zonder goedkeuring
van opdrachtgever.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor
het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
6. Opdrachtgever wordt per vier weken achteraf gefactureerd op basis van de overeengekomen pakketprijs of daadwerkelijk gemaakte uren, tegen het afgesproken uurtarief van opdrachtnemer.
7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of door partijen anders is overeengekomen.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de opdrachtgever.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Informatieverstrekking opdrachtgever en uitvoering overeenkomst
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden
afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
5. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat
opdrachtgever beoogde.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
7. Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
8. Alle werkzaamheden vinden in beginsel plaats vanuit locatie van opdrachtnemer. Wanneer, na overleg tussen partijen, werkzaamheden worden uitgevoerd
op locatie van opdrachtgever, wordt, met uitzondering van laptop van opdrachtnemer, gebruik gemaakt van de faciliteiten van opdrachtgever.
9. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit, dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij opdrachtnemer.

Artikel 6 – Wijziging en annulering van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed.
Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de facturen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen
deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dit geval niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
4. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Indien de overeenkomst wordt ontbonden binnen 14 kalenderdagen voor
aanvang van de werkzaamheden, is opdrachtnemer gerechtigd een vergoeding te vorderen van 30% van de offerteprijs.
5. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden wanneer de werkzaamheden zijn aangevangen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
– In geval van een ad hoc klus worden de gehele kosten in rekening gebracht bij annulering.
– Pakketten kennen een proefperiode van 1 kalendermaand, waarin het pakket kosteloos kan worden geannuleerd.
Na de proefperiode loopt het pakket voor de overeengekomen duur. Het pakket kan na de minimumlooptijd worden opgezegd met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.
6. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronderonline cursussen en e-books, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
8. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: er vindt geen restitutie plaats, maar
opdrachtgever is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en
de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan opdrachtnemer worden doorgegeven
9. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform, zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

Artikel 7 – Overmacht
1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake
indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden, waardoor opdrachtnemer haar
werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft
geduurd zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid schade
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle
stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit.
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever
zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
7. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan
van de schade.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde werkzaamheden.

Artikel 9 – Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op klachten te reageren.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom
1. De rechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en eventueel gemaakte content berusten bij opdrachtnemer.
Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar
te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, portfolio
en demonstratiemateriaal. Wanneer dit niet door opdrachtgever wordt gewenst, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst worden aangegeven.
5. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer
en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer opdrachtnemer in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
6. Opdrachtnemer verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Doordat sommige diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment
bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken,
van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van
de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 12 – Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en
betrokken derden 12 maanden.